کاربرد بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل

300,000 

کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت و بازرگانی بین الملل تالیف دکتر رحیم محترم یکی از الزامات در دوره های صادرات و واردات می باشد.دلیل اصلی مطالعه کتاب بیمه های بازرگانی بالا بودن ریسک و در معرض خطر بودن کالا در تجارت و بازرگانی بین الملل بوده و دکتر رحیم محترم در کتاب بیمه حمل ونقل بین المللی ، انواع بیمه در حمل و نقل و قوانین و نکات حقوقی هر کدام از بیمه ها را به تفکیک برای مخاطب شفاف می کند.

استفاده از کتاب بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل به کارشناسان و مدیران بازرگانی، کارشناسان بیمه باربری، مدیران و کارشناسان حقوقی و دانشجویان رشته های بازرگانی، کسب و کار،بیمه، حقوق و اقتصاد توصیه می شود.

توضیحات

عناوین کتاب بیمه حمل و نقل بین الملل در تجارت بین الملل

فصل اول: آشنایی با بیمه و اصول عقد بیمه    
مقدمه
بیمه در عصر حاضر
اصول اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه
۱٫اصل(حداعلای) حسن نیت (Good faith)
الف) اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار
ب) اصل حسن نیت در مورد بیمه گر
۲٫ اصل غرامت یا اصل زیان
تاثیر مبلغ بیمه شده در غرامت
تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه
بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه
الف) افزایش قیمت با قصد تقلب
ب) افزایش قیمت بدون قصد تقلب
پایین تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی بیمه
الف) اعمال قاعده نسبی سرمایه
ب) عدول از قاعده نسبی سرمایه
۳٫اصل نفع بیمه پذیر
اصل نفع بیمه پذیر در رشته های مختلف بیمه
۴٫اصل جانشینی
۵٫اصل تعدد بیمه
تقسیم خطر بین بیمه های متعدد
۶٫اصل داوری
۷٫اصل علت نزدیک
۸٫اصل اتکایی
وظایف بیمه گذار طبق اصل حاکم بر قرار داد بیمه
الف- اهلیت بیمه گذار
ب- نفع بیمه ای
ج- صدور بیمه نامه به نام ذینفع
د- اظهارات مبنی بر حسن نیت بیمه گذار
تعهدات بیمه گذار
۱-پرداخت حق بیمه
-حق بیمه فنی
-حق بیمه اضافی
۲- مطالبه ی خسارت از مسئول حادثه
۳- اعلام خسارت

فصل دوم: آشنایی با حالت های بیمه حمل و نقل کالا  
مقدمه
تعریف بیمه حمل و نقل کالا
انواع بیمه حمل و نقل کالا
تقسیم بندی بر اساس نوع حمل
بیمه حمل و نقل زمینی
بیمه حمل و نقل هوایی
تقسیم بندی بر اساس منطقه جغرافیایی
– بیمه حمل و نقل داخلی
بیمه حمل و نقل وارداتی
بیمه حمل و نقل صادراتی
بیمه ترانزیت
تقسیم بندی بر اساس شکل
-بیمه نامه ساده
-بیمه نامه عمومی
آشنایی با کلوز های استاندارد بیمه
پوشش کلوز C
پوشش کلوز B
پوشش کلوز A
بیمه نامه از بین رفتن تمامی کالا
انواع از بین رفتن کالا
الف) از بین رفتن کامل وافعی
ب) از بین رفتن کامل فرضی
خلاصه مجموعه شرایط تحت پوشش کلوزهایC،B،A
تعاریف

فصل سوم: فرآیند اجرایی انعقاد قرارداد بیمه تا مطالبه خسارت    
مقدمه
عوامل موثر در انتخاب حالت بیمه
تقاضا یا پیشنهاد بیمه باربری
راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد بیمه باربری
نرخ و تخفیف ها
فرایند پرداخت خسارت
الف- اعلام خسارت
ب- تشکیل پروند خسارت
ج- اعزام کارشناس
د- تطبیق نوع خسارت وارده با شرایط بیمه نامه
ه- اخذ کلیه ی مدارک مربوط به خرید و حمل و ترخیص کالا
دسته بندی خسارات با توجه به منطقه جغرافیایی
مدارک مورد نیاز برای پی گیری
انواع خسارت بر اساس شیوه حمل
مدارک مورد نیاز برای خسارت واقع شده در حمل زمینی
مدارک مورد نیاز برای خسارت واقع شده در حمل دریایی
مدارک مورد نیاز برای خسارت واقع شده در حمل هوایی
مدارک مورد نیاز برای خسارت واقع شده در حمل با موتور لنج
و- محاسبه ی خسارت
ز-پرداخت خسارت

پیوست شماره ۱: متن کامل شرایط بیمه گران کالا(شرایط A)
پیوست شماره۲: متن کامل شرایط بیمه گران کالا( شرایط B)
پیوست شماره ۳: متن کامل شرایط بیمه گران کالا(شرایطC)
پیوست شماره ۴: مصادیق زیان همگانی
پیوست شماره ۵: لغت نامه انگلیسی به فارسی
پیوست ۶: لغت نامه فارسی به انگلیسی

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g
انتشارات

آترا

نویسنده

رحیم محترم، جلال سهامیان