نظام اداری ابرچالش توسعه چرا دیوان سالاری در ایران دایما با خود در جنگ است؟

550,000 

کی از دغدغه های جدی نظام جمهوری اسلامی ایران جستجوی راه کارهایی برای استقرار یک نظام اداری پاسخگو، مردمی، کارا، اثربخش و متعهد به آرمان های انقلاب و مورد اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه ی اجتماعی بوده است؛ به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده شد و با ارائه برنامه های تحول در نظام اداری طی سال های برنامه های توسعه در غالب احکامی مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب با بررسی اجمالی برنامه های اصلاح نظام اداری به ویژه نظریه پردازی در بخش نظام بوروکراسی و توسعه بر آن است تا ضمن بررسی نظریه های علمی در عرصه های جهانی از فقدان یک نظریه منسجم پرده بردارد و به روش مروری نظام اداری و مدیریتی را در غالب تجارب گران بار از ارزش به انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی به چالش بکشاند. باتوجه به دورنمای گیج کننده و ناامیدکننده ی برنامه ی اصلاح و تحول در نظام اداری در قالب توسعه ی این موضوع از جهات مختلف حایز اهمیت شناخته شد.

موجود در انبار

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g