مقررات صادرات و واردات ۱۳۹۷

توضیحات

 

چنان چه موفق به خرید اینترنتی نشدید مبلغ کتاب را به شماره کارت ۶۳۴۴-۵۶۳۵-۷۰۱۱-۶۰۳۷ به نام آقای مجید کرباسچی واریز نموده و فیش واریزی خود را همراه با مشخصات به شماره ۰۹۳۶۳۲۳۲۸۴۴ در تلگرام ارسال نمایید و یا با شماره تلفن ۰۹۱۳۷۱۱۸۴۳۷ تماس حاصل کنید.


-همچنین جهت دریافت حضوری میتوانید با هماهنگی از موجودی کتاب از طریق تماس با تلفن ۰۳۱٫۳۶۲۸۳۹۲۹ به آدرس : اصفهان.میدان آزادی.کوچه صفایی(۵).ساختمان مرکز آموزش بازرگانی مراجعه فرمایید.


از جمله نیازمندی فعالین اقتصادی در بخش تجاری،  دستیابی به قوانین و مقررات کشور می‌باشد و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف انجام رسالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصادی قبل از آغاز هر سال با برخورداری از حضور موثر اعضای کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در موعد قانونی نسبت به اخذ نظرات نهاد‌های مرتبط اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید
نظام هدفمند واردات نیازمند مجموعه مقرراتی است که ضمن تسهیل فرایند تجارت خارجی کشور، دسترسی واحدهای تولیدی داخلی به مواد اولیه و واسطه­ای مورد نیاز تولید را با حداقل هزینه فراهم نموده و بنگاه­های تولیدی و شرکت­های صادراتی را برای حضور در صحنه تجارت بین­المللی به­صورت رقابتی تشویق نماید. از مهم­ترین ابزارهای تجارت خارجی در کشور چگونگی وضع سود و حقوق عوارض گمرکی برای امر واردات و صادرات کالا و خدمات می­باشد. قطعاً برای کشوری همچون ایران که امروز با معضل بیکاری روبرو است تاکید بر حفظ و توسعه تولیدات داخلی، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین­آلات با آخرین تکنولوژی­های روز دنیا در موضوع واردات با اولویت خواهد بود و به میزانی که درصد صنعت کالاهای وارداتی از مواد اولیه به­سمت مواد مصرفی درحال افزایش باشد ضروری است با نگاه به حمایت از مصنوعات داخلی، سود بازرگانی کالاهای وارداتی افزایش یابد.
در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎل ۱۳۹۷، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﮑﺮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۷ در ۸ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

توضیحات تکمیلی

وزن 1800 g

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…