مربیگری خانواده ها و رهبری آن

220,000 

تاب «مربی‌گری خانواده‌ها و رهبری آن» در مورد حداکثرسازی منافع سازمانها و بقا در دنیای رقابتی امروز نیست. بلکه با رویکردی انسانی، به مقوله خانواده می‌پردازد و مدلی برای ساختن خانواده‌های سالم به عنوان نهادهای بنیادین اجتماع ارایه می‌دهد. برای این منظور، نویسنده در طی فصول مختلف کتاب، از رهبری فرد آغاز می‌کند و در طی مراحل تکامل زندگی خانوادگی وی، به بررسی رهبری یک زوج به عنوان زوج رهبر و سپس یک خانواده رهبر می‌پردازد.

به اعتقاد نویسنده، این رهبری زوجی حتی میتواند چرخشی باشد و در امور مختلف مرد یا زن هدایت امور را در دست بگیرد و در مواردی نیز هر دو باهم تعیین کننده مسیر باشند. با ورود فرزندان به خانواده، ارزشهای رهبری از طریق پدر و مادر به فرزندان منتقل شده و در وجود ایشان نهادینه می‌گردد و در نتیجه خانوادهای حاصل میشود که نه تنها سالم و موفق است، بلکه الهام بخش سایر خانواده‌ها است و همواره برای کمک به خانواده‌های دیگر آماده است. گام نهایی در مدل مربیگری خانواده‌های رهبر، شامل تشویق و توانمندسازی خانواده‌های دیگر برای رسیدن به استانداردهای خانواده رهبر است که از طریق انتقال تجربیات صورت میپذیرد.

مطالعه کتاب «مربی‌گری خانواده‌ها و رهبری آن» برای راهنمایی و هدایت زوج‌های جوان، خانواده‌های دارای فرزند یا افرادی که تمایل دارند به مربی رهبری خانواده تبدیل شوند و به دیگران برای ارتقای کیفی زندگی‌شان کمک کنند توصیه می‌شود.

موجود در انبار

توضیحات

تاب «مربی‌گری خانواده‌ها و رهبری آن» در مورد حداکثرسازی منافع سازمانها و بقا در دنیای رقابتی امروز نیست. بلکه با رویکردی انسانی، به مقوله خانواده می‌پردازد و مدلی برای ساختن خانواده‌های سالم به عنوان نهادهای بنیادین اجتماع ارایه می‌دهد. برای این منظور، نویسنده در طی فصول مختلف کتاب، از رهبری فرد آغاز می‌کند و در طی مراحل تکامل زندگی خانوادگی وی، به بررسی رهبری یک زوج به عنوان زوج رهبر و سپس یک خانواده رهبر می‌پردازد.

به اعتقاد نویسنده، این رهبری زوجی حتی میتواند چرخشی باشد و در امور مختلف مرد یا زن هدایت امور را در دست بگیرد و در مواردی نیز هر دو باهم تعیین کننده مسیر باشند. با ورود فرزندان به خانواده، ارزشهای رهبری از طریق پدر و مادر به فرزندان منتقل شده و در وجود ایشان نهادینه می‌گردد و در نتیجه خانوادهای حاصل میشود که نه تنها سالم و موفق است، بلکه الهام بخش سایر خانواده‌ها است و همواره برای کمک به خانواده‌های دیگر آماده است. گام نهایی در مدل مربیگری خانواده‌های رهبر، شامل تشویق و توانمندسازی خانواده‌های دیگر برای رسیدن به استانداردهای خانواده رهبر است که از طریق انتقال تجربیات صورت میپذیرد.

مطالعه کتاب «مربی‌گری خانواده‌ها و رهبری آن» برای راهنمایی و هدایت زوج‌های جوان، خانواده‌های دارای فرزند یا افرادی که تمایل دارند به مربی رهبری خانواده تبدیل شوند و به دیگران برای ارتقای کیفی زندگی‌شان کمک کنند توصیه می‌شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 150 g