حراج!

طراحی استراتژی و برنامه ریزیطراحی استراتژی، برنامه ریزی و مهارتهای فروش و فروشندگی حرفه ای فروش مهارت های فروش و فروشندگی حرفه ای

250,000 

فروش میوه درخت بازاریابی است فروش علم و هنر  و مهارت به نتیجه رساندن فعالیت های بازاریابی در هربنگاه است

فروش فرایند مدیدیت بازرگانی است که از تحقیق و پزوهش در بازار شناسایی مشتریان ، رقبا و عوامل توزیعدشروع و پس از رسیدن به توافق های همه جانبه با مشتری بر سر قیمت کیفیت شرایط و زمان تحویل زمان تسویه حساب و .. با خدمات و ارتباطات دو سویه بعدی ادامه مییابد

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

توضیحات

فروش میوه درخت بازاریابی است فروش علم و هنر  و مهارت به نتیجه رساندن فعالیت های بازاریابی در هربنگاه است

فروش فرایند مدیدیت بازرگانی است که از تحقیق و پزوهش در بازار شناسایی مشتریان ، رقبا و عوامل توزیعدشروع و پس از رسیدن به توافق های همه جانبه با مشتری بر سر قیمت کیفیت شرایط و زمان تحویل زمان تسویه حساب و .. با خدمات و ارتباطات دو سویه بعدی ادامه مییابد