شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

500,000 

توضیحات

بازارهای اوراق بهادار تقریبا کارا هستند؛بدین معنا که اوراق بهادار معمولا با توجه به ویژگی های ریسک و بازده به طور مناسب قیمت گذاری می شوند. ناهار مجانی ناچیزی در بازارهای مالی رقابتی وجود دارد. با این حال ، این مشاهده ی ساده و کاربردهای آن در طراحی استراتژی های سرمایه گذاری ، به طور چشمگیری قدرتمند است؛ در نتیجه مباحث مرتبط با استراتژی همواره از کاربردهای فرضیه ی بازار کارا نشات می گیرند. در حالی که درجه کارایی بازار همیشه موضوع بحث بوده است و در این ویرایش جدید کتاب یک فصل کامل را به چالش رفتاری فرضیه ی بازار کارا اختصاص داده است.
فهرست مطالب :
سخن ناشر
پیشگفتار مؤلفان
پیشگفتار مترجم
فصل چهاردهم: قیمت ها و بازده های قرضه
۱ – ۱۴ – ویژگی های قرضه
۲ – ۱۴ – قیمت گذاری قرضه
۳ – ۱۴ – بازده های قرضه
۴ – ۱۴ – قیمت های قرضه در طول زمان
۵ – ۱۴ – ریسک نکول و قیمت گذاری قرضه
فصل پانزدهم: ساختار زمانی نرخ های بهره
۱ – ۱۵ – منحنی بازده
۲ – ۱۵ – منحنی بازده و نرخ بهرۀ آتی
۳ – ۱۵ – عدم اطمینان در نرخ بهره و نرخ های آتی
۴ – ۱۵ – تئوری های ساختار زمانی نرخ بهره
۵ – ۱۵ – تفسیر ساختار زمانی
۶ – ۱۵ – نرخ های آتی به عنوان پیمان های آتی
فصل شانزدهم: مدیریت سبد سرمایه گذاری قرضه
۱ – ۱۶ – ریسک نرخ بهره
۲ – ۱۶ – تحدب
۳ – ۱۶ – مدیریت غیر فعال قرضه
۴ – ۱۶ – مدیریت فعال قرضه
فصل هفدهم: تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی و صنعت
۱ – ۱۷ – اقتصاد جهانی
۲ – ۱۷ – اقتصاد کلان بومی
۳ – ۱۷ – شوک های عرضه و تقاضا
۴ – ۱۷ – سیاست دولت فدرال
۵ – ۱۷ – چرخه های کـسب و کار
۶ – ۱۷ – تجزیه تحلیل صنعت
فصل هجدهم: مدل های ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام
۱ – ۱۸ – ارزش گذاری نسبی
۲ – ۱۸ – ارزش ذاتی در مقابل قیمت بازار
۳ – ۱۸ – مدل های تنزیل سود نقدی
۴ – ۱۸ – نسبت قیمت به سود(P/E)
۵ – ۱۸ – رویکردهای ارزش گذاری جریان نقد آزاد
۶ – ۱۸ – مجموعۀ بازار سهام
فصل نوزدهم: تجزیه تحلیل صورت های مالی
۱ – ۱۹ – صورت های مالی مهم
۲ – ۱۹ – سود حسابداری در مقابل سود اقتصادی
۳ – ۱۹ – معیارهای سودآوری
۴ – ۱۹ – تجزیه و تحلیل نسبت
۵ – ۱۹ – ارزش افزودۀ اقتصادی(EVA)
۶ – ۱۹ – مثالی از تجزیه تحلیل صورت مالی
۷ – ۱۹ – مسائل مقایسه پذیری
۸ – ۱۹ – سرمایه گذاری ارزشی: تکنیک گراهام
فصل بیستم: بازارهای اختیار معامله: مقدمه
۱ – ۲۰ – قرار داد اختیار معامله
۲ – ۲۰ – ارزش اختیار معامله در زمان انقضاء
۳ – ۲۰ – استراتژی های اختیار معامله
۴ – ۲۰ – رابطۀ برابری اختیار خرید – اختیار فروش
۵ – ۲۰ – اوراق بهادار مرتبط شده با اختیار معامله
۶ – ۲۰ – مهندسی مالی
۷ – ۲۰ – اختیار معامله های نا متعارف
فصل بیست و یکم: ارزش گذاری اختیار معامله
۱ – ۲۱ – ارزش گذاری اختیار معامله: مقدمه
۲ – ۲۱ – محدودیت هایی بر ارزش اختیار معامله
۳ – ۲۱ – قیمت گذاری دو جملهای اختیار معامله
۴ – ۲۱ – ارزش گذاری بلک – شولز
۵ – ۲۱ – استفاده از فرمول بلک – شولز
۶ – ۲۱ – شواهد تجربی از قیمت گذاری اختیار معامله
فصل بیست و دوم: بازار قراردادهای آتی
۱ – ۲۲ – قرارداد آتی
۲ – ۲۲ – مکانیزم های معاملات در بازارهای آتی
۳ – ۲۲ – استراتژی های بازارهای آتی
۴ – ۲۲ – عوامل تعیین کننده قیمت های آتی
۵ – ۲۲ – قیمت های آتی در برابر قیمت های نقدی مورد انتظار
فصل بیست و سوم: قرارداد آتی، سوآپ، و مدیریت ریسک
۱ – ۲۳ – قرار داد آتی ارز خارجی
۲ – ۲۳ – قرارداد آتی شاخص سهام
۳ – ۲۳ – قرار داد آتی نرخ بهره
۴ – ۲۳ – سوآپ
۵ – ۲۳ – قیمت گذاری قرار داد آتی کالا
فصل بیست وچهارم: ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
۱ – ۲۴ – تئوری سنتی ارزیابی عملکرد
۲ – ۲۴ – اندازه گیری عملکرد صندوق های ریسک پذیر
۳ – ۲۴ – اندازه گیری عملکرد با تغییر ترکیب سبد سرمایه گذاری
۴ – ۲۴ – موقعیت سنجی بازار
۵ – ۲۴ – تجزیه تحلیل سبکی
۶ – ۲۴ – رتبۀ تعدیل شده با ریسک مورنینگ استار
۷ – ۲۴ – نقد ارزیابی عملکرد
۸ – ۲۴ – رویه های انتساب عملکرد
فصل بیست و پنجم: تنوع بخشی بین المللی
۱ – ۲۵ – بازارهای جهانی حقوق صاحبان سهام
۲ – ۲۵ – عوامل ریسک در سرمایه گذاری بین المللی
۳ – ۲۵ – سرمایه گذاری بین المللی : ریسک، بازده و مزایای تنوع بخشی
۴ – ۲۵ – ارزیابی پتانسیل تنوع بخشی بین المللی
۵ – ۲۵ – سرمایه گذاری بین المللی و انتساب عملکرد
فصل بیست و ششم: صندوق های ریسک پذیر
۱ – ۲۶ – صندوق های ریسک پذیر در مقابل صندوق های سرمایه گذاری مشترک
۲ – ۲۶ – استراتژی های صندوق ریسک پذیر
۳ – ۲۶ – آلفای قابل انتقال
۴ – ۲۶ – تجزیه تحلیل سبکی برای صندوق های ریسک پذیر
۵ – ۲۶ – ارزیابی عملکرد صندوق های ریسک پذیر
۶ – ۲۶ – ساختار کارمزد در صندوق های ریسک پذیر
فصل بیست و هفتم: تئوری سیاست سرمایه گذاری فعال
۱ – ۲۷ – سبدهای سرمایه گذاری بهینه و ارزش های آلفا
۲ – ۲۷ – مدل ترینر – بلک و دقت پیش بینی
۳ – ۲۷ – مدل بلک – لیترمن
۴ – ۲۷ – ترینر – بلک در مقابل بلک – لیترمن: مدل های مکمل و نه جانشین
۵ – ۲۷ – ارزش مدیریت فعال
۶ – ۲۷ – ملاحظات نتیجه گیرانه دربارۀ مدیریت فعال
ضمیمه (الف) فصل ۲۷: پیش بینی ها و مقادیر شناسایی شده آلفا
ضمیمه (ب) فصل ۲۷: مدل بلک – لیترمن (BL)
فصل بیست و هشتم: سیاست سرمایه گذاری و چارچوب موسسۀ CFA
۱ – ۲۸ – فرایند مدیریت سرمایه گذاری
۲ – ۲۸ – محدودیت ها
۳ – ۲۸ – تخصیص دارایی
۴ – ۲۸ – مدیریت سبدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی
۵ – ۲۸ – صندوق های بازنشستگی
۶ – ۲۸ – سرمایه گذاری ها در بلند مدت
ضمیمه فصل ۲۸: مدل صفحۀ گسترده برای سرمایه گذاری بلند مدت

توضیحات تکمیلی

وزن 1756 g
انتشارات

شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

نویسنده

زوی بودی-الکـس کین-آلان جی.مارکوس

مترجم

سید مجید شریعت پناهی-روح اله فرهادی