شایستگی ها درمحیط کار – ارائه ادبیاتی مشترک برای مدیریت استعداد

210,000 

به خوانندگان در درک طراحی و پیاده سازی مدل های شایستگی به عنوان بخشی زیر بنایی و یکپارچه کننده در سیستم های مدیریت استعداد کمک خواهد کرد خوانندگان متوجه خواهند شد که چگونه مدل های شایستگی تکامل یافته اند تا در فرآیند تعریف معیار برای همه کاربردهای مدیریت استعداد یکی از بهترین اقدامات کنونی باشند.

موجود در انبار

توضیحات

به خوانندگان در درک طراحی و پیاده سازی مدل های شایستگی به عنوان بخشی زیر بنایی و یکپارچه کننده در سیستم های مدیریت استعداد کمک خواهد کرد خوانندگان متوجه خواهند شد که چگونه مدل های شایستگی تکامل یافته اند تا در فرآیند تعریف معیار برای همه کاربردهای مدیریت استعداد یکی از بهترین اقدامات کنونی باشند

توضیحات تکمیلی

وزن 120 g