راهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات ۹۸

360,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

سخن مولف

کتاب مقررات صادرات و واردات شامل مجموع هایی از جداول تعرفه ها و نرخ حقوق ورودی، قانون و آیین نامه مقررات صادرات و واردات می باشد. کاربران آن با مطالعه و عمل به آن، با سوالات ذیل مواجه می شوند:

 • شرح تعرفه کالا ها، توسط چه سازمانی تدوین شده، مفاد آن توسط چه سازمانی قابل تغییر است؟
 • مندرجات جدول مقررات صادرات از قبیل SUQ چه مفهوم و کاربردی دارند؟ که در مقابل آن kg،U، m2 نوشته م شود.
 • نرخ حقوق ورودی ذکر شده مانند ۲۶،۵۵،۴۰ چه نوع حقوق ورودی است؟ بر مبنای چه ارزشی در گمرک محاسبه می شود؟
 • ارزش CIF ، بر اساس چه ماده قانونی برای محاسبه حقوق ورودی مورد عمل قرار می گیرد.
 • محاسبه حقوق ورودی وزنی آن چگونه انجام می گیرد؟
 • در کتاب مقررات صادرات و واردات در مورد نحوه محاسبه آن ماده قانونی وجود دارد؟
 • مبنای محاسبه بر اساس وزن ناخالص GW یا وزن خالص NW یا وزن قانونی LegaL.W

است؟

 • وزن قانونی چه وزنی است؟
 • چه موقع برای کالایی، حقوق ورودی وزنی یا مقداری در نظر گرفته می شود؟
 • آسیب پذیری حقوق ورودی ارزشی در چه مواردی است؟
 • اطلاع از نحوه محاسبه حقوق ورودی وزنی، ارزشی فصلی برای تولیدکنندگان کالا چه اهمیتی دارد؟
 • حمایت از تولیدکنندگانی که سرمایه گذاری کلانی در تولید نموده اند در مقابل ورود کالای مشابه تولید آنها از چه طریقی امکان پذیر است؟
 • مراحل درخواست حمایت تعرف های برای واحدهای تولیدی چگونه است؟ در چه ماده ای از مقررات صادرات و واردات به این مهم پرداخته شده است؟
 • چنانچه حقوق ورودی کالایی در مراحل واردات تغییر نماید، واردکننده کالا باید حقوق ورودی زمان ثبت سفارش را پرداخت نماید یا حقوق ورودی افزایش یافته را در زمان ترخیص؟
 • کدام ماده قانونی در مقررات صادرات و واردات به صراحت به توضیح آن پرداخته یا نیاز به توضیح بیشتری دارد؟
 • کاربرد تعرفه HS در چه مواردی است؟ در ثبت سفارش، گشایش اعتبار، ترخیص کالا )تکمیل اظهارنامه(، آمار گمرکی و …
 • کد تعرفه برخی از کالاها به لحاظ پیچیدگی فنی و ساختاری سیستم HS در جدول مقررات صادرات و واردات به راحتی قابل تشخیص نمی باشد و نیاز به مطالعه قواعد ششگانه و Explanatory-Note یادداشت های توضیحی دارد، این اطلاعات چگونه قابل دسترسی است؟
 • در صورت ذکر اشتباه تعرفه در گمرک، چه جریمه ای برای صاحب کالا اعمال می شود؟
 • مقررات صادرات و واردات، اطلاعات تجاری کامل را به مخاطبین خود می دهد؟ یا باید اطلاعات تجاری را در قوانین بودجه، مالیات بر ارزش افزوده و گمرکی، تجارت، تسهیل نوسازی صنایع،Incoterms و کنوانسیون ها جستجو کرد؟

این مجموعه می تواند به سوالات فوق و اطلاعات پراکنده قوانین تجاری رای کجا به مدیران واحدهای تولیدی، تجاری، موسسات حمل ونقل، سرمایه گذاران، دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت بازرگانی و صنایع، مهندسی صنایع و کارشناسان اقتصادی ارائه نماید.

 

با بخشی از سوابق نویسنده ی این اثر استاد ایرج زینال زاده با کلیک بر روی این لینک آشنا شوید

 

فهرست مطالب

مقدمه مولف

فصل اول – کلیات

اهمیت مقررات صادرات و واردات

ساختارHS

راهنمای شناخت کد  HS

سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا

تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون  HS

نوع کالا

نرخ حقوق ورودی

ضرورت تدوین سیستم طبقهبندی هماهنگ

ستون  Standard Unit Quantity” S.U.Q “

تعریف نرخ حقوق ورودی کالا

شماره تعرفه

قیمت تمام شده کالای وارداتی

کاربرد شماره تعرفه، در اخذ کارت بازرگانی

انواع نرخ حقوق ورودی

ماده ۱۴ قانون امور گمرکی سال ۱۳۹۰

کاربرد در محاسبه ارزش  CIF

ماده ۵ قانون امور گمرکی

ارزش کالا در Proforma )پیش فاکتور(

نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی ارزشی

حقوق ورودی کالای تولید شده در مناطق آزاد یا ویژه

نحوه محاسبه حقوق ورودی کالای تولیدی یا پردازش شده در مناطق آزاد یا ویژه

رو شهای حمل ونقل

هزینه های گمرکی

هزینه انبارداری

عوارض هلال احمر

جریمه

حقوق ورودی “مقداری ” ،” وزنی  ”

ماده ۴۴ قانون امور گمرکی

حقوق ورودی کالای آسیب دیده یا فاسد شده

حقوق ورودی فصلی

نرخ حقوق ورودی موز در مقابل صادرات سیب

حقوق ورودی بابت تعمیر کالاها و تعویض قطعات، وارداتی

تغییرات حقوق ورودی در مراحل واردات

نقدی/   Cash

روش واردات در مقابل صادرات )واردات نقدی(

مبادلات مرزی

اعتبار اسنادی L/C

براتی DRAFT

کاربرد جدول مقررات صادرات و واردات )در واردات کالا(

مراحل واردات

آشنایی با شرایط ورود کالا

قسمت چهارم  Section IV

محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

قند و شکر و شیرینی

کاکائو و فرآورده های آن

فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان های شیرینی

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات

تمرینات

ضمایم فصل اول

نکات مهم در مورد جدول مقررات صادرات و واردات و آیین نامه مقررات صادرات و واردات

مصوبات هیات محترم دولت

فصل دوم – کاربرد مقررات صادرات و واردات، در ارسال نمونه، بازاریابی و تهیه مواد اولیه برای تولید

کالای صادراتی

صادرات

روش های صادرات

صادرات قطعی

صادرات مجدد ۹۹ Re-export

صادرات موقت )بازاریابی خارجی(

مراحل صادرات )ارسال نمونه صادراتی(

واردات قطعی

فصل سوم – کاربرد مقررات صادرات و واردات

ثبت سفارش

گمرک )ترخیص(

آمار

قیمت تمام شده کالای وارداتی

موانع تعرفه ای و غیرتعرف های

سیاست حمایتی و مالی

سیاست تجاری و برنامه های اقتصادی

موسسات حمل ونقل

تجار

کانال درخواست حمایت تعرف های )تولیدکنندگان(

فصل چهارم – تخفیفات و معافیت های گمرکی و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

تخفیفات و معافیت های گمرکی کالاهای وارداتی

الف: تخفیفات

ب: معافیت ها

تعرفه های ترجیحی

فصل پنجم – برخی از قوانین و مصوبات کاربردی در مورد واردات و صادرات

الف: موادی از مقررات صادرات و واردات

مقررات واردات قطعی

واردات کالای مستعمل

واردات قطعی

ب: موادی ازقانون مالیات برارزش افزوده )در واردات/صادرات(

تعریف واردات و صادرات از دیدگاه این قانون

صادرات

د: مواد قانونی )قانون امور گمرکی ۱۳۹۰ ( مربوط به صادرات قطعی

مواد قانونی مربوط به تسهیلات صادرات قطعی

مواد قانونی مربوط به قانون امور گمرکی ۱۳۹۰

مواد قانونی مربوط به قانون امور گمرکی ۱۳۹۰ )مبحث دوم استرداد حقوق ورودی (

ماده ۱۶ مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه ۱۳۴۶

ب : قوانین خصوصی واردات و صادرات

مواد ۱۱ و ۱۷ مستخرجه از قانون حفظ نباتات مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۶
ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

ماده ۱۶ مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه ۱۳۴۶
ماده ۷ مستخرجه از قانون دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض

د. تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح الگوی مصرف

و. قانون مجازات اسلامی

فصل ششم – راهنمای مراجعه به جدول مقررات صادرات و واردات

مبانی طبقه بندی کالاها در سیستم ۵ HS

جدول مقررات صادرات و واردات

اصول طبقه بندی در برخی از فصول جدول مقررات صادرات واردات

تعرفه اجزاء و قطعات

اجزاء و قطعات خودرو

مفاهیم ارقام کد سیستم هماهنگ شده

فصل هفتم – راهنمای شناخت طبقه بندی کالا در جدول مقررات صادرات و واردات

راهنمای شناخت طبقه بندی کالا در جدول مقررات واردات و صادرات

۱- یک جلد نمان کلاتور  Nomen Clature

۲- چهار جلد یادداشت های توضیحی     Explanatory Notes

۳-  دو جلد فهرست الفبایی        Alphabetical Index

۴- یک جلد مجموعه آراء طبقه بندی

قواعد عمومی سیستم طبقه بندی  HS

تمرین

کلیات در مورد قواعد طبقه بندی )چه موقع از قواعد عمومی استفاده  می شود؟(

سوالات

منابع و مراجع

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g
انتشارات

چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

ایرج زینال زاده

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…