راهبرد های برند سازی در توسعه صادرات

دسته:

توضیحات تکمیلی

انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

نویسنده

جعفر شمسی، ابوالفضل معصوم‌زاده زواره، عبدالحمید ابراهیمی