بازرگانی بین المللی، تئوری ها و کاربرها( با رویکرد مدیریت صادرات و واردات)

550,000 

بازرگانی بین المللی، تئوری ها و کاربرها( با رویکرد مدیریت صادرات و واردات)

نویسندگان کتاب با باور به این موضوع که توجه بیشتر به بازرگانی بین‌المللی می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود، اقدام به نگارش این کتاب کرده اند.
کتاب حاضر دو رویکرد تئوری و عملی را به طور همزمان دنبال میکند، بخش تئوریک کتاب تلاش دارد تا تبیین کاملی از موضوع بازرگانی بین‌الملل ارائه نماید. بررسی طیف گسترده ای از دیدگاه های اقتصاددانان و نظریه پردازان حوزه بازرگانی بین‌الملل گواه این مدعاست. چینش تئوری ها به گونه ای است که خواننده پس از مطالعه آنها تصویر کلانی از موضوع بازرگانی بین‌الملل کسب می کند. با این وجود بررسی تئوری ها به تنهایی نمیتواند راهگشا باشد و لازم است رویکردی عملی نیز به بازرگانی بین‌الملل داشت. بر همین اساس در این کتاب تلاش شده با رویکرد فرآیندی به جنبه عملی بازرگانی بین‌المللی نیز پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف، تمرکز کتاب برفرآیند صادرات و واردات است. بر همین اساس در کتاب تلاش شده تا فرآیند واردات و صادرات به شیوه ای روشن و عملی تشریح و تبیین گردد. منبع یابی، بازاریابی، اسناد، اینکوترمز، شیوههای پرداخت، قرارداد، حمل ونقلی، و گمرک از جمله مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

موجود در انبار

توضیحات

بازرگانی بین المللی، تئوری ها و کاربرها( با رویکرد مدیریت صادرات و واردات)

نویسندگان کتاب با باور به این موضوع که توجه بیشتر به بازرگانی بین‌المللی می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود، اقدام به نگارش این کتاب کرده اند.
کتاب حاضر دو رویکرد تئوری و عملی را به طور همزمان دنبال میکند، بخش تئوریک کتاب تلاش دارد تا تبیین کاملی از موضوع بازرگانی بین‌الملل ارائه نماید. بررسی طیف گسترده ای از دیدگاه های اقتصاددانان و نظریه پردازان حوزه بازرگانی بین‌الملل گواه این مدعاست. چینش تئوری ها به گونه ای است که خواننده پس از مطالعه آنها تصویر کلانی از موضوع بازرگانی بین‌الملل کسب می کند. با این وجود بررسی تئوری ها به تنهایی نمیتواند راهگشا باشد و لازم است رویکردی عملی نیز به بازرگانی بین‌الملل داشت. بر همین اساس در این کتاب تلاش شده با رویکرد فرآیندی به جنبه عملی بازرگانی بین‌المللی نیز پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف، تمرکز کتاب برفرآیند صادرات و واردات است. بر همین اساس در کتاب تلاش شده تا فرآیند واردات و صادرات به شیوه ای روشن و عملی تشریح و تبیین گردد. منبع یابی، بازاریابی، اسناد، اینکوترمز، شیوههای پرداخت، قرارداد، حمل ونقلی، و گمرک از جمله مواردی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 375 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی