بازاریابی رابطه مند با رویکرد بازارهای تجاری

35,000 

یکی از تغییرات عمده در ادبیات سالیان اخیر بازاریابی تجاری طرح مفاهیم و رویکردها بازاریابی رابطه مند یا ارتباطی بوده است مفهومی که توجه بدان به معنی گذر بازاریابی از رویکردها و مفاهیم سنتی و گام نهادن به عصر بازاریابی نوین میباشد این رویکرد نشان می دهد که اساس بازاریابی از کیفیت محصول ویژگی های ظاهری و خدمات به کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش آفرینی برای مشتری از طریق توسعه و حفظ روابط پایدار تغییر نموده است تغییری که مستلزم تجهیز مدیران به مهارت های جدید بازاریابی تحت عنوان مهارت های ارتباطی میباشد بدیهی است که پیش از کسب چنین مهارت هایی شناخت ویژگی های عناصر و مبانی چنینی روابطی ضرورتی ویژه دارد امری که کتاب حاضر کوشیده است به آن بپردازد

توضیحات

یکی از تغییرات عمده در ادبیات سالیان اخیر بازاریابی تجاری طرح مفاهیم و رویکردها بازاریابی رابطه مند یا ارتباطی بوده است مفهومی که توجه بدان به معنی گذر بازاریابی از رویکردها و مفاهیم سنتی و گام نهادن به عصر بازاریابی نوین میباشد این رویکرد نشان می دهد که اساس بازاریابی از کیفیت محصول ویژگی های ظاهری و خدمات به کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش آفرینی برای مشتری از طریق توسعه و حفظ روابط پایدار تغییر نموده است تغییری که مستلزم تجهیز مدیران به مهارت های جدید بازاریابی تحت عنوان مهارت های ارتباطی میباشد بدیهی است که پیش از کسب چنین مهارت هایی شناخت ویژگی های عناصر و مبانی چنینی روابطی ضرورتی ویژه دارد امری که کتاب حاضر کوشیده است به آن بپردازد

توضیحات تکمیلی

وزن 286 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسنده

عباس علی حلجی کریمی، وحید مکی زاده