استعدادیابی و استعداد پروری

130,000 

قبل از پرداختن به مقوله استعداد، کسب اطمینان از نوع و مقدار استعداد افراد الزامی است. این کار با انجام آزمونهای دقیق استعدادیابی، شخصیت شناسی و سایر پارامترهای لازم صورت میگیرد. یکی از بخشهای مهم توسعة استعداد، در مدارس انجام میشود. در کشورهای پیشرفته به لحاظ علمی و آموزشی در ابتدای ورود کودک به مقطع دبستان، از او آزمون های استعدادیابی به عمل می آید، سپس متناسب با استعداد تشخیص داده شده، فرد تحصیل را شروع میکند؛ کاری که در نظام آموزشی ما جایگاهی ندارد، زیرا دربارة توسعة استعداد فرمول ساده ای وجود دارد، به طوری که اگر استعداد نهفته توسعه یابد، تبدیل به استعداد بالفعل و در نتیجه رضایتمندی می شود. در حالی که اگر استعدادهای نهفتة افراد توسعه نیابند، به عجز و ناتوانی و نارضایتی می انجامد.

توضیحات

وقتی خود را کامل بشناسی و پی به توانمندیهای درونت ببری شکوفه های استعدادت سر از خاک می اورند و جوانه می زنند و آنگاه با نسیم فرصتها و آب دانش نهال استعدادت را به درختی تنومند تبدیل کن آفتایش رابزدای  ودر مراقبتش کوشا باش.. آنگاه به تو می گویم بعارت را خوب باور کردی میوه های شیرین درخت زندگی ات گوارای وجودت باد..

توضیحات تکمیلی

وزن 200 g
انتشارات

آموخته

نویسنده

حسین علیان عطا آبادی، حسن کیان