استراتژی ھای بازاریابی در بازارھای اینترنتی

35,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

فهرست و محتوای کتاب :

فصل اول : طرح تحقیق

بیان موضوع و اهمیت اجرای طرح

سابق تحقیق (چکیده مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع )

اهداف تحقیق طرح

پرسش های اصلی و فرعی تحقیق

فرضیه یا فرصیه های تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق

کلیات و مفاهیم بازاریابی الکترونیکی

مزیت رقابتی در بازارهای اینترنتی

استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

تبیین مدل اقتضایی استراتژی های بازاریابی در بازار های اینترنتی

فصل سوم : روش تحقیق

مدل تحقیق

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

تعیین حجم نمونه

ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسش نامه

روش های تجزیه و تحلیل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

بررسی توصیفی داده ها

بررسی تحلیلی داده ها

بررسی موردی چند شرکت

فصل پنجم : نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

خلاصه

عوامل اقتضایی استراتژی های بازاریابی

استراتژی های بازاریابی

نتیجه گیری و توصیه های سیاسی

کاربردهای مدل

منابع

توضیحات تکمیلی

وزن 350 g
انتشارات

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

شابک

9644692276