ارزیابی شیوه ھای پرداخت یارانه صادراتی در ایران و اثرات لغو ان

20,000 

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

ارزیابی شیوه های پرداخت یارانه صادراتی در ایران و اثرات لغو ان

فهرست و محتوای کتاب :

فصل اول : کلیات

فصل دوم : ادبیات تحقیق

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

فصل چهارم نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادات

توضیحات تکمیلی

وزن 400 g
انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

شابک

9644692098