مجوز های محدودیت های وارداتی و صادراتی کشور با نگاهی به الزامات و قرارداد سازمان جهانی تجارت wot

60,000 

مجوز های محدویت های وارداتی و صادراتی کشور با نگاهی به الزامات و قرارداد سازمان جهانی تجارت wot

موجود در انبار

توضیحات

مجوز های محدویت های وارداتی و صادراتی کشور با نگاهی به الزامات و قرارداد سازمان جهانی تجارت wot

توضیحات تکمیلی

انتشارات

موسسه مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

نویسنده

زهرا عباسی