حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران در فروشگاه اینترنتی کتاب مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

محدودیت دسترسی به اطلاعات

متعلق به: مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان